STATUT

S T A T U T U L

UNIUNII MUZICIENILOR INTERPREŢI DIN ROMÂNIA


CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 a) Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România, denumită în acest statut prin iniţialele UNIMIR, conform rezervării nr. 94348/08.02.2011, este o organizaţie nonprofit şi nonguvernamentală, constituită prin asocierea liberă a personalităţilor care s-au distins în arta creaţiei interpretative, prin activitate individuală de referinţă în plan naţional şi internaţional.

b) UNIMIR este continuatoarea de drept a UICCM. Secţiile criticilor muzicali, coregrafilor, muzicii de divertisment, existente inițial în UICCM, s-au retras prin plecare voluntară la uniuni de profil, încă din 1992.

c) UNIMIR păstrează sediul, bunurile patrimoniale, contul bancar şi Codul fiscal la BCR 1 şi toate drepturile legale dobândite prin lege de UICCM - Timbrul Muzical şi Legea Indemnizaţiei de Merit.

d) UNIMIR statuează ca principiu fundamental libertatea concepţiei artistice, în temeiul unui profesionalism riguros; nu se admite afilierea la vreo ideologie de orice natură şi urmărind, sub toate aspectele, promovarea valorilor reale pe tărâmul artelor.

e) UNIMIR îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României, având un sediu central şi unităţi afiliate sau reprezentanti, potrivit necesităţilor şi situaţiilor reale.

f) UNIMIR activează conform prezentului statut, cu respectarea legislației în vigoare, iar în acest scop, colaborează ca persoană juridică independentă cu organele administraţiei de stat şi cu alte instituţii culturale ori de altă natură.

Art. 2 UNIMIR este persoană juridică română, autonomă, legal constituită funcţionând în conformitate cu dispoziţiile Decretului Lege 31/1954, Decretului Lege 27/1990, Legea Timbrului 35/1994, Legea 118/15.03.2002 pentru instituirea Indemnizaţiei de Merit şi este statuat ca personalitate juridică de interes public prin Hotărârea Judecătoriei, sector 1, București, pronunțată în ședința publică la 15.11.2006 .

Art. 3 UNIMIR are sediul central în Bucureşti, Strada Londra nr. 20A, sector 1, telefon 04021 / 2317977, e-mail: unimir@yahoo.ro.

CAPITOLUL II

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI

Art. 4 UNIMIR are ca obiectiv principal al activităţii, evidenţierea, susţinerea şi promovarea valorilor creaţiei interpretative româneşti. Astfel, UNIMIR își propune:

a) să participe efectiv la afirmarea statutului legislativ-social al membrilor săi, în concordanţă cu aportul la dezvoltarea artei interpretative;

b) să apere interesele morale, profesionale şi materiale ale membrilor săi;

c) să stimuleze şi să evidenţieze performanţa interpretativă prin acordarea anuală a unor diplome de excelenţă pentru dirijori, solişti vocali și solisti instrumentiști de muzică cultă sau folclor;

d) să organizeze cursuri de măiestrie sau concursuri de interpretare sub egida UNIMIR, ori prin asociere, sprijinind lansarea şi popularizarea tinerelor talente;

e) să se implice activ în promovarea valorilor interpretativ-creatoare, prin participarea în juriile concursurilor muzicale, prin alcătuirea repertoriilor la Olimpiadele învăţământului muzical şcolar şi universitar ori la Festivalul şi Concursul "George Enescu";

f) să stabilească relaţii de colaborare cu Ministerul Culturii, cu Direcţii pentru Cultură şi Patrimoniu judeţene, cu filarmonici şi biblioteci, cu instituţii de învăţământ, pentru a organiza activităţi multiculturale;

g) să promoveze legături cu organizaţii profesionale similare din alte ţări;

h) să iniţieze programe şi proiecte culturale adresate tuturor categoriilor profesionale şi de vârstă;

i) să propună acordarea Indemnizațiilor de Merit.

CAPITOLUL III

MEMBRI

Art. 5 Pot fi membri ai UNIMIR, acele personalităţi care s-au distins în arta creaţiei interpretative prin activitate individuală de referinţă, în plan naţional şi internaţional, sunt absolvenți de învățământ superior cu diploma de licență în specialitate şi deţin sau au deţinut următoarele funcţii:

 • dirijor operă,operetă, filarmonică, orchestră simfonică, cor academic;
 • solist vocal, operă, operetă, muzică academică, oratorii, lied;
 • solist concertist - toate instrumentele;
 • membri în ansambluri camerale - trio, cvartet, cvintet etc;
 • solist vocal, solist instrumentist, dirijor ansamblu folcloric.

Dovada deținerii funcțiilor se face cu acte originale.

Art. 6 Calitatea de membru UNIMIR se obţine prin depunerea la sediul Uniunii a unui dosar care să conţină: cerere tip, copie după CI, copii după diplomele de bacalaureat, licenţă, copii după materiale care să ateste activitatea artistică, premii, cronici etc., Curriculum Vitae, Memoriu de activitate 2 fotografii tip-legitimatie, dovada plății cotizației pe anul în curs. Consiliul Director poate solicita, după caz, susținerea unui interviu.

Art. 7 Membrii UNIMIR au următoarele drepturi:

 • să fie informaţi cu privire la activităţile şi programele pe care UNIMIR le desfăşoară;
 • să participe la activităţile şi programele pe care UNIMIR le desfăşoară;
 • să participe la Adunarea Generală, în condiţiile stabilite de Consiliul Director;
 • să îşi exprime liber opiniile despre activitatea UNIMIR şi să contribuie cu propuneri privind îmbunătăţirea activităţii UNIMIR ;
 • să aleagă şi să poată fi aleşi în funcţiile de conducere ale UNIMIR dacă au calitatea de membru de cel puţin 4 ani;
 • să fie distinşi cu «Diplome de Excelenţă» pentru realizări deosebite;
 • să fie sărbătoriţi cu ocazia retragerii din activitate;
 • să solicite Consiliului Director acordarea Indemnizaţiei de merit.

Art. 8 Membrii UNIMIR au următoarele îndatoriri:

 • să participe prin toate mijloacele la realizarea scopurilor UNIMIR;
 • să plătească cu regularitate cotizaţia anuală;
 • să participe la seratele muzicale organizate de UNIMIR;
 • să direcţioneze către UNIMIR, 2% din impozitul pe venitul anual datorat statului, conform Legii 571/2003;
 • să militeze în favoarea UNIMIR şi să mediatizeze acţiunile uniunii;
 • să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile emise de Adunarea Generală şi Consiliul Director;
 • să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, lezează scopul, obiectivele şi imaginea publică a UNIMIR.

Art. 9 Calitatea de membru UNIMIR se pierde în următoarele situații:

 • dacă a pierdut, prin hotărâre judecătorească, drepturile cetăţeneşti;
 • dacă a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni de natură penală;
 • dacă a comis fapte incompatibile cu etica profesională;
 • dacă a încălcat statutul UNIMIR, aducând prejudicii morale şi materiale;
 • dacă nu a plătit cotizaţia pe anul în curs.

Art. 10 Hotărârea de excludere este luată de Consiliul Director, la propunerea Preşedintelui şi este irevocabilă.

Art. 11 În cadrul UNIMIR, pot fi desemnați membri de onoare. Pot avea calitatea de membri de onoare, personalităţile de prestigiu din toate domeniile: ştiinţă, artă, cultură, media, din ţară şi străinătate.

CAPITOLUL IV

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 12 a) Organul superior de conducere şi decizie al UNIMIR este Adunarea Generală care se convoacă în sesiune ordinară din patru în patru ani, fiind organizată la propunerea Preşedintelui, aprobată prin votul Consiliului Director.

b) Adunarea Generală a UNIMIR se constituie din delegaţii aleşi conform normelor stabilite de Consiliul Director şi este legală dacă participă cel puţin 2/3 din numărul total al acestora. Norma de reprezentare a delegaţilor participanţi la Adunarea Generală este de un delegat pentru cinci membri ai UNIMIR.

c) Adunarea Generală se poate întruni în sesiune extraordinară la propunerea temeinic motivată a Președintelui și/sau a 2/3 din membrii Consiliului Director.

d) Hotărârile Adunărilor Generale sunt validate prin vot deschis, cu majoritate simplă şi devin obligatorii pentru totalitatea membrilor UNIMIR.

Art. 13 Adunarea generală are următoarele atribuţii:

 • apreciază activitatea depusă de Consiliul Director pe baza raportului prezentat de acesta, precum şi pe baza raportului financiar-contabil prezentat de cenzor;
 • stabileşte obiectivele generale ale activităţii UNIMIR;
 • adoptă sau modifică statutul;
 • alege prin vot deschis, prin majoritate simplă, pentru un mandat de patru ani, Preşedintele, Vicepreședintele şi 5 membri ai Consiliului Director, care vor reprezenta cele 5 secţii ale UNIMIR:
 • Dirijat - operă, operetă, filarmonici, orchestră simfonică, teatru muzical, cor academic;
 • Artă lirică - solişti operă, operetă, filarmonici, teatru muzical, lied;
 • Artă instrumentală - solişti concertişti, toate instrumentele;
 • Muzică de cameră - trio, cvartet, cvintet etc;
 • Folclor - solişti vocali, solişti instrumentali şi dirijori ansamblu.
 • alegerea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului Director se face pe baza propunerilor sau prin candidatură, implicând prezentarea unui program concret de dezvoltare a UNIMIR;
 • hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Uniunii, precum şi, stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii şi ale statutului, prin votul majorităţii simple, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii Uniunii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 14 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În Consiliul Director trebuie să fie reprezentate obligatoriu toate secțiile care constituie structura UNIMIR, conform art. 13, lit d).

Art. 15 Consiliul Director are următoarele atribuții:

 • aprobă încheierea actelor juridice în numele Uniunii;
 • desemnează una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru, ori sunt străine de uniune, pentru a exercita atribuţiile administrative şi juridice;
 • coordonează activitatea UNIMIR pe baza statutului şi a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director se întruneşte lunar. Consiliul Director se întruneşte şi la solicitarea Preşedintelui, ori de câte ori este absolut necesar. Lucrează în prezenţa majorităţii simple şi hotărăşte prin votul majorităţii celor prezenţi. Trei absenţe nemotivate consecutive atrag automat excluderea din Consiliul Director. Persoana exclusă va fi înlocuită cu una din personalităţile secţiei pe care acesta a reprezentat-o, prin votul Consiliului Director;
 • înlocuirea ori revocarea unui membru din Consiliul Director pentru inactivitate, se poate face la propunerea Preşedintelui, cu votul majoritar al Consiliului;
 • analizează şi aprobă proiecte şi programe UNIMIR;
 • urmăreşte îndeplinirea obiectivelor UNIMIR potrivit statutului;
 • aprobă bilanţul pentru exerciţiul financiar al mandatului expirat;
 • are rolul legal al angajatorului, stabileşte atribuţiile şi salarizarea Președintelui, Cenzorului şi Administratorului;
 • acordă anual, de Ziua Internaţională a Muzicii -1 octombrie, premiile "Pentru întreaga activitate" şi premiile pentru "Excelenţă";
 • convoacă Adunarea Generală la propunerea Preşedintelui;
 • stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale;
 • verifică anual activitatea financiară apelând la un expert-contabil;
 • propune acordarea Indemnizației de Merit;
 • desemnează membri de onoare ai UNIMIR.

Art. 16 Preşedintele asigură conducerea activităţii, duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi veghează la respectarea statutului, având următoarele atribuții:

 • reprezintă UNIMIR, în relaţie cu autorităţile, precum şi cu persoane fizice şi juridice cu care UNIMIR poate colabora pentru atingerea obiectivelor uniunii;
 • asigură aplicarea actelor normative în conformitate cu legile statului român;
 • elaborează strategii pentru îmbunătăţirea activitaţii UNIMIR;
 • se preocupă de mediatizarea activităţii şi imaginii UNIMIR;
 • propune Consiliului Director încadrarea, sancţionarea, premierea sau concedierea personalului administrativ;
 • desemnează reprezentanţii UNIMIR în teritoriu (în colectivele artistice);
 • controlează buna gospodărire a patrimoniului şi a resurselor financiare;
 • încheie, în numele UNIMIR, contracte în vederea realizării unor venituri care să contribuie la îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor UNIMIR;
 • informează periodic Consiliul director şi membrii UNIMIR asupra acţiunilor desfăşurate;
 • în cazul vacantării funcţiei de Preşedinte, atribuţiile revin Vicepreşedintelui. În termen de 6 luni, Consiliul Director are obligaţia de a convoca Adunarea Generală, care va alege un nou Preşedinte;
 • remunerează membrii Consiliului Director care participă la ședințele operative lunare.

Art. 17 Indemnizația de Merit

 • Conform Legii nr. 118/15.03.2002, UNIMIR face propuneri pentru acordarea Indemnizației de Merit;
 • Pot primi Indemnizație de Merit, membrii UNIMIR, care îndeplinesc următoarele condiții:
 • au vechime neîntreruptă, de minimum 5 ani în UNIMIR;
 • au realizat creații interpretative muzicale de referință în domeniul de activitate, cum ar fi: concerte, spectacole de operă și operetă, recitaluri de muzică de cameră etc.;
 • au achitat cotizația la zi.

Art. 18 Cenzorul şi Administratorul

 • Numirea unui Cenzor sau a unei Comisii de cenzori revine Adunării Generale şi este obligatorie în următoarele condiţii:
 • dacă numărul membrilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie şi valabilă până când numărul membrilor nu depăşeşte 100. Acesta poate fi numai o persoană din afara Uniunii;
 • când numărul de membri este mai mare de 100, se constituie o comisie de cenzori şi este alcătuită dintr-un număr impar de membri;
 • în cazul comisiei de cenzori, cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabi.Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de Consiliul Director.
 • În realizarea competenţei sale, cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori, are următoarele atribuţii:
 • verifică legalitatea actelor şi documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor şi reglementărilor, cât şi modul în care este administrat patrimoniul;
 • verifică execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • verifică gestiunea financiar-contabilă;
 • poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Director;
 • prezintă, anual, Consiliului Director, raportul asupra activităţii și asupra gestiunii;
 • întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale.
 • Cenzorul/cenzorii, sunt remuneraţi în baza unui contract de mandat, la propunerea preşedintelui aprobată de Consiliul director.
 • Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, cenzorul/cenzorii, răspund în faţa Consiliului Director şi în faţa Legii.
 • Consiliului Director al UNIMIR va numi un administrator ale cărui atribuţii vor include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate primară şi de casierie.

CAPITOLUL V

PATRIMONIU

Art. 19 UNIMIR moşteneşte patrimoniul stabilit prin Legea nr. 27/1990.

Art. 20 Veniturile UNIMIR provin din:

 • Taxele de Înscriere;
 • Cotizaţiile membrilor activi;
 • Cotizaţiile membrilor distinşi cu Indemnizaţie de Merit;
 • Aplicarea Legii "Timbrului Muzical";
 • Donaţii şi sponsorizări din ţară şi străinătate;
 • Licitaţii de proiecte şi programe;
 • Orice alte venituri.

Art. 21 În cazul dizolvării UNIMIR, bunurile aflate în patrimoniul său vor primi destinţia prevăzută în hotărârea Adunării Generale, singura autorizată să ia o astfel de măsură.

Art. 22 Orice persoană fizică care aduce sponsori pentru proiectele UNIMIR, va primi 10% din cuantumul sumei propuse pentru sponsorizare.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 23 Acest statut modifică și înlocuiește statutul adoptat de Adunarea Generală în data de 4 aprilie 2011.